A szokás nagy úr

Találtam egy iszonyúan találó allegóriát arra, hogy hogyan viselkednek hagyományos print kiadók a digitális világban. Mert a szokás, ugyebár, nagy úr!

Találtam egy iszonyúan találó allegóriát arra, hogy hogyan viselkednek hagyományos print kiadók a digitális világban. Mert a szokás nagy úr!

(Disclosure: Én hasonlót persze csak hallomásból ismerek.)

Könyvajánló – csak úgy

Egyszer csak belső késztetést éreztem, hogy vegyem elő egyik régi kötelező olvasmányomat (pontosabban olvasmányunkat, hiszen mindannyiunké volt), Móricz Zsigmond Rokonok című regényét. Halvány emlékeim alapján úgy sejtettem, hogy harminc-jó-néhány éves fejjel sokkal jobb olvasmánynak fogom tartani, mint ahogy azt tizen-akárhány évesen tettem. Sejtésem beigazolódott.

Egyszer csak belső késztetést éreztem, hogy vegyem elő egyik régi kötelező olvasmányomat (pontosabban olvasmányunkat, hiszen mindannyiunké volt), Móricz Zsigmond Rokonok című regényét. Halvány emlékeim alapján úgy sejtettem, hogy harminc-jó-néhány éves fejjel sokkal jobb olvasmánynak fogom tartani, mint ahogy azt tizen-akárhány évesen tettem. Sejtésem beigazolódott. Alább néhány sor a regényéből.

A főszereplő, a frissen megválasztott zsarátnoki főügyész beszélget a polgármesterrel új programjáról:

– Egy fontos dolog van, méltóságos uram: az emberekkel meg kell szerettetni az adófizetést.

– Mit?

A polgármester úgy elképedt, hogy most aztán már egészen lárvaszerű lett az egész arca. A szája olyan lett, mint a setét kapu, s még egyszer mondta:

– Mit?

Ő pedig nevetett. Már boldog volt, hogy ilyen hatást tud elérni sorra, egy-egy szavával.

– Az adófizetést… Mert Magyarországon egy baj van, egy óriási nagy baj: Magyarországon az emberek nem szeretnek adót fizetni… Senki sem szeret… én sem.

– Na, na – nevetett a polgármester.

– Pedig addig az országból nem lesz európai ország, míg az emberek nem szeretik meg az adófizetést… Ha az emberek nem akarnak adót fizetni, vége a municípiumnak… Szeretni kell a városunkat, ez a miénk… Tenni kell az érdekében, s mit tehet a polgár?… Fizesse az adót…

Megállott, s várta a nevetést, de a polgármester nem nevetett, csak várt. Ő tehát folytatta:

– Kétféle álladalom van, az egyik, ahol nem fizetik az adót. Az ilyen állam mindig elnyomatás alatt van, mert az adót be kell szedni, tehát szükség van végrehajtókra, csendőrökre, katona­ságra és törvényre, hogy bevasalja az adót… A másik, ahol szívesen fizetik az adót: az ilyen állam szabad és önérzetes és öntudatos polgárságának a társadalma. Itt mindenki tudja, mi az adó, mire kell az adó, mi a célja és mi a rendeltetése, és a polgárság maga állapítja meg, mennyi adóra van szükség…

– Nono – mondta a polgármester -, csak ne menjünk messze. Ez már hasonlít egy kicsit Utópia… az utópisztikus gondolkodáshoz…

A következő sorokban a főügyész visszaidézi egy újságírónak előző nap adott interjúját:

Csak reggel jutott eszébe Pistának, hogy nem korrigálta a hírlapíró cikkét. De amikor elolvasta a cikket, látta, hogy valaki korrigálhatta, mert ez az adófizetési felszólítás úgy lógott benne, mint a légy a levesben. Ő tegnap az újságírónak nagy nemzetgazdasági elméletet fejtett ki, amit az szorgalmasan le is írt, hogy miért kell adót fizetni: azért, mert akkor az adófizetők a kezükben tarthatják az államot s hatalmat. Joguk van beleszólni az adók hova fordításába. Példákat is idézett. Hogy mikor a bolgárok a háborúba belementek, a legutolsó bolgár gazda is kiszámította, hogy mit kockáztatnak s mit nyerhetnek a háború által. Ez nem volt meg minálunk, mert a magyarnak nincs átfogó nemzeti gondolkodása, a mi népünktől távol van az, hogy a nemzet szükségleteire gondoljon. Mi csak fizetjük parancsra a pénzt az államkasszába, ezzel szemben sejtelmünk sincs arról, hogy mi lesz abból a pénzből… A magyar nem gazda az országban, csak adófizető alany.

Főhősünk így elmélkedik a városvezető és környezetének ingóságairól:

Tűnődve járkált. Ezek valóban úgy éltek, hogy a városi vagyon a vezetők személyes vagyo nával teljesen össze van keverve… A polgármester lakásán is vannak dísznövények, amiket azért vittek oda, mert nem volt elég hely állítólag az üvegházban… Lehet, hogy ezek a bukszusok is csak szívességből vannak Boronkayéknál a városi vagyonból… Már hogy ők tettek szívességet azzal, hogy elfogadták.

És hogy a Tisztelt Házban hogyan nézett ki a “munka” az 1930-as években? Valahogy így:

– Hol beszéltél a miniszterrel? – kérdezte az alispán.

– Az nagyon furcsa volt, előbb a minisztériumban vártam rá, akkor átvittek a parlament be – míg a miniszter bent volt, hallgattam is az ülést – aztán megint vissza kellett menni a hivatalba, mert mire körülnéztünk, a miniszter sehol se volt.

– Bent voltál a Házban?

– Igen, méltóságos uram.

– Legalább voltak?

Az alispán nevetett.

– Nem merem megmondani, méltóságos uram, a Házban megszámláltam az embereket, mikor a kegyelmes úr beszélt, összesen tizenheten voltak.

Összenéztek és nevettek.

– Nem is tudom pontosan, hány képviselő van.

– Kétszáznegyvennégy, a kétszáznegyvenötödik most van választás alatt, hogy meghalt Unghy.

– Tehát akkor hiányoztak kétszázhuszonheten. Bent volt tizenhét, kint kétszázhuszonhét.

Újra nevettek.

– A parlament az ma nem munkahely. Mi dolgozunk, nem a parlament. A közigazgatáson van ma minden súly – mondta az alispán.

– De mikor a miniszter beszélt, még azok is kimentek. Volt úgy, hogy heten voltak bent a teremben.

[…]

Az alispán ásított és unottan mondta:

– Na és hányan voltak az ellenzéken?

– Hárman-négyen.

– Na látod, ellenzék sincs.

Legyintett.

És záró akkordként néhány szó a hazai politikai elitről és országunk belpolitikai mozgásteréről:

Itt senki sem ért alapjában semmihez. Itt az a baj, hogy mindenki olyan helyen áll, ahová nem készült. S aki ért valamihez, az sehol sincs. Egy volt osztálytársa volt az az újságíró, aki a parlamentben felvilágosításokkal látta el. Az mindent tud, és ma is csak politikai riporter a deresedő fejével. Ez magyarázta meg többek közt, hogy külföldön ahhoz, hogy valaki képvi selő legyen, valóságos életiskolát kell kijárni. Kezdődik az arravalók kiválogatódása az agitációs iskolákban, ahol megtanulnak beszélni s megtanulják a politikához szükséges tudo má nyokat. Mert ma az államkormányzás valóságos tudomány. Ezek a fiatal emberek lesznek a szövetkezeti és párttitkárok, gyűléseket szerveznek, vezetnek, és hosszú idő kell, míg bele­tanulnak az emberekkel való bánásba. Ebben a munkában közben az állam egész élete meg nyílik előtte. Megismerik az embereket, akik vezető szerepet töltenek be a parlamenti munká ban s biztos ítéletük van arról, kire mit lehet bízni, kinek mi a véleménye, ki milyen szerepre jogosult az államban… Ott a képviselőség a legmagasabb diploma egyúttal, amit hosszú szívós munka árán lehet csak megszerezni. Ezzel szemben Magyarországon még nem volt választás. Itt minden képviselő társadalmi érdemei, kormányszolgálatai jutalmául kapja a képviselőséget. A megbízhatóság, nem a hozzáértés a fontos. A rokoni kapcsolat a legbiz­tosabb ismérve a megbízhatóságnak. S minél kevésbé ért valaki magához a politikai tudo mányokhoz, annál megbízhatóbb. Itt szavazógépek kellenek. Itt az állampolgároknak sohasem volt joguk. Itt valamikor láncon kísérték szavazni a polgárokat. Nemcsak ma üres a képvise lőház tanács kozása, üres volt az akkor is, mikor még teátrális parlamenti ülések voltak és zsúfolt Ház hallgatta a nagy vezérszónokokat. Akkor sem volt ellenzék. Kormányképes ellenzék csak pillanatonként állott elő, ha megtörtént, hogy egy koalíció, vagy egy teljes ellenzék kormányra jutott, az nem jelentett semmi fordulatot, mert újra csak a hozzá nem értők kerültek felszínre, akik nem hoztak nemzeti és állami új levegőt, hanem folytatták ugyanazon az úton a dolgokat, ahol a régi kormánypárt abbahagyta…

Hol lesz hát fordulat ennek a nemzetnek az életében?

Az újságíró arról beszélt, hogy ma már kezd az ifjúság foglalkozni a dolgokkal s ha ez az ifjúság kormányképes lesz, ez már fog tudni valamit csinálni… De hol van az még?

Ma, azt mondja, olyan világpolitikai áramlatok uralkodnak, hogy egy nemzetközi döntés úgy elsöpri a gazdasági erőket vagy olyan vonalba állítja, hogy egy kis országnak a belső kor mány zata valóban annyi sincs, mint a városok belkormányzatának a fontossága az ország politi kájában. Mindegy, hogy a képviselőház mit határoz és mit dönt, a nemzetközi szerző dések szabják meg az élet ütemét… A parlamentarizmus elvesztette a cselekvőképességét, helyi tünet. Akkor pedig valóban nem lehet egyebet tenni, csak annak a néhány embernek engedni át a teret, aki ott áll a kormány élén és ide vagy oda köti a nemzet sajkáját. A nagy vontató hajók majd elviszik valamerre az országot.

Felhívom a kedves olvasó figyelmét, hogy a fentebbi sorokat Móricz írta több, mint nyolcvan évvel ezelőtt. Nehogy bárki azt higgye, én itten össze-vissza aktuálpolitizálok. Isten ments! Egyszerűen remélem, hogy az olvasó is jót mulat és kedvet kap, hogy újra elolvassa eme remekművet.

Isten veled, Moszkva tér!

Ma reggel szokásos a monotóniával robogtam munkahelyem felé a metrón és álmatagon hallgattam a megszokott zakatolást, csattogást, csikorgást és egyéb kellemetlenül ismerős zajt. Egyszer csak felhangzott valami…

Ma reggel szokásos a monotóniával robogtam munkahelyem felé a metrón és álmatagon hallgattam a megszokott zakatolást, csattogást, csikorgást és egyéb kellemetlenül ismerős zajt. Egyszer csak felhangzott valami, ami most értékkel teli zenének tűnt, holott néhány napja még csupán a monotónia része volt.

Nevek jönnek, mennek, az emlékek még egy ideig megmaradnak.

Magyar-e vagy?

Ha elbizonytalanodnál magyarságodban, töltsd ki ezt a tesztet, és bizonyosságot nyersz.

Ha elbizonytalanodnál magyarságodban, töltsd ki ezt a tesztet, és bizonyosságot nyersz.